POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Infórmase de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos diferentes formularios da web, serán tratados por AS VACAS DA ULLOA SCG con enderezo en A CERNADA, Nº1 AUGASANTAS, PALAS DE REI (LUGO), que cumpre co Medidas de seguridade requiridas na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O obxectivo deste tratamento é o descrito en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que nos facilitou os seus datos.

Os datos facilitados non se transferirán a terceiros excepto nos casos en que exista unha obriga legal e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, sempre que non indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión ou o tempo necesario.para cumprir coas obrigas legais e cumprir as posibles responsabilidades que poidan derivarse do cumprimento da finalidade para a que se recolleron os datos.

AS VACAS DA ULLOA SCG non preparará ningún tipo de "perfil", baseándose na información proporcionada. Non se tomarán decisións automatizadas en función dos perfís.

Así mesmo, AS VACAS DA ULLOA SCG cancelará ou rectificará os datos cando sexan inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios para o seu propósito, segundo o disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Mentres non nos diga o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que acepta notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para usalos para fidelizar a relación entre as partes. .

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e deixar de ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante a persoa responsable do tratamento no o mencionado enderezo, ou por correo electrónico a info@senmail.gal, achegando unha copia do seu DNI ou documento equivalente, ou directamente ao responsable de protección de datos. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, que é a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https: // sedeagpd. gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

AS VACAS DA ULLOA SCG adopta medidas técnicas, controis e procedementos razoablemente fiables e eficaces de natureza física, organizativa e tecnolóxica, destinados a preservar a integridade e seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Ademais, todo o persoal con acceso a datos persoais foi formado e coñece as súas obrigacións en relación co tratamento dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que asinamos cos nosos provedores, incluímos cláusulas nas que están obrigados a manter o deber de segredo sobre os datos persoais aos que tiveron acceso en virtude da orde realizada, así como a aplicar medidas de seguridade, técnicas técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resistencia permanente dos sistemas e servizos para o tratamento de datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade revísanse periódicamente para garantir a súa adecuación e eficacia.

Non obstante, non se pode garantir a seguridade absoluta e non hai ningún sistema de seguridade impenetrable polo que, no caso de que se trate de información e estea baixo o noso control como consecuencia dunha violación da seguridade, tomaremos as medidas necesarias para investigar o incidente, notifíqueo á autoridade de control e, no seu caso, a aqueles usuarios que puidesen verse afectados para que tomen as medidas oportunas.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico no artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos que lle poden interesar, por correo electrónico ou por calquera outro medio electrónico de comunicación equivalente.

Ten dereito a opoñerse e / ou retirar o/s consentimento/s para o tratamento dos datos indicados anteriormente, se é o caso, e en calquera momento, sen afectar á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, mediante a notificación ao responsable do tratamento no enderezo/s indicado/s.

De conformidade co establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos proporciona a través do devandito formulario serán tratados por AS VACAS DA ULLOA SCG, co fin de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. . Para obter máis información, consulte a política de privacidade.